Eis Scholden

2020 leit d'Schold bei 16,2 Milliarden Euro oder 27,4% vum PIB. Wann een do awer déi 3 Milliarden erausrechnen, déi d'Chamber fir de Finanzement vun de Covid-Mesuren autoriséiert huet, wieren et just nach 13,2 Milliarden, oder 22,3%.

Fir 2021 chiffréieren  d’Prévisiounen d’Staatschold mechanesch op 18,9 Milliarden Euro respektiv 29,4% vum PIB. Wann ech och do déi 3 Milliarden erausrechnen, déi d'Chamber fir de Finanzement vun de Covid-Mesuren autoriséiert huet, sinn et nach just 15,9 Milliarden, respektiv 24,7%.

Dernière mise à jour