Budget Global

Am detail

Dës Zuelen beinhalten d’Depensen an d’Recetten vun den Finanzoperatiounen (fir méi informatiounen consultéiert weg d’Saït 26 vum Budget 2020, Volumen 1).

Aktualiséiert